Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Garančné poistenie v kocke

V prípade, že ste sa ocitli v situácií, že Váš zamestnávateľ stratil platobnú schopnosť, je vo vašom záujme dobré sa obrátiť na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o uplatnenie si nároku na dávku garančného poistenia.

Garančne poistený je zamestnávateľ, ktorý má zamestnanca v pracovnom vzťahu (na základe písomnej zmluvy – buď na základe dohody, brigádnickej dohody, alebo trvalého pomeru ), alebo ide o člena družstva, ktorý má s družstvom podpísanú pracovnú zmluvu. V prípade, že už bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na zamestnávateľa a voči zamestnancovi existuje dlh za mzdu alebo odmenu dohodnutú v zmluve, nárok na náhradu mzdy za sviatok alebo dovolenku, nárok na odstupné, cestovných výdavkov a pod., zamestnanec o uvedenú dávku môže požiadať príslušnú Sociálnu poisťovňu písomne a to na príslušnom formulári. Formulár sa následne odovzdá Sociálnej poisťovni tam, kde má zamestnávateľ uvedené sídlo v obchodnom registri. Neuspokojené nároky zamestnancovi potvrdí zamestnávateľ, predbežný správca alebo správca, ktorý bol určený v konaní na príslušnom tlačive – „Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku garančného poistenia“. Následne má Sociálna poisťovňa 60 dní na rozhodnutie  a vydanie stanoviska, či vznikol nárok na  uvedenú dávku, alebo nie.

Dávku garančného poistenia je možné poskytnúť zamestnancovi maximálne v rozsahu 3 mesiacov v posledných 18 počas trvania pracovného vzťahu, ktorý predchádzal začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, alebo ku dňu skončenia tohto pracovného vzťahu a to z dôvodu straty platobnej schopnosti zamestnávateľa.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.