Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Dodanie stavby z pohľadu dane z pridanej hodnoty

V článku sa pokúsime otvoriť problematiku dodania stavby a s tým súvisiacou daňou z pridanej hodnoty („DPH“), čo z praxe považujeme za častý problém, nakoľko posúdenie DPH nie je vždy pre dodávateľov či odberateľov jednoznačné. Treba brať na vedomie, že príslušná legislatíva pri dodaní stavieb ako takých, počíta s možnosťou, ako pristúpi k situácií samotný dodávateľ dodávky, ktorý je platcom DPH. Konkrétne § 38 definuje princípy možnosti oslobodenia od DPH a to pri dodaní stavby. Situáciu treba vnímať z viacerých strán, pretože k uvedenej problematike sa nevzťahujú iba stavby ale aj budovy či byty, rodinné domy alebo administratívne stavby. Veľmi dôležitým ustanovením je § 38, čím sa riadi predaj budov, stavieb ako takých, teda aj dodania nehnuteľností, ktoré sú skolaudované.

Podľa § 19 ods. 1 zákona vzniká daňová povinnosť dňom, kedy nastane zápis vlastníckych práv do katastra nehnuteľností, alebo dňom užívania. Uvedený princíp usmerňuje platiteľov DPH v prípade, ak dodávajú celú stavbu a nie iba dielo „na objednávku“. Ak sa jedná o dodanie stavby na základe zmluvy o dielo, vznik daňovej povinnosti je dňom odovzdania stavby. Treba však spozornieť pri prijatí platby pred samotným dodaním podľa § 19 ods. 4, ktorý definuje vznik daňovej povinnosti, ak sa viaže ku konkrétnej dodávke stavby, ktorá sa realizuje. Daň je nutné odviesť v tom zdaňovacom období, v ktorom vzniká daňová povinnosť, ak teda neuplatníme prvky oslobodenia od dane.

V zmysle § 38 ods. 1 zákona vieme zadefinovať právo na oslobodenie dodania, keď sa vlastník rozhodne budovu predať. Oslobodenie teda nastáva, ak sa splnia podmienky, ktoré sa spomínajú vo vyššie spomínanom paragrafe. Základnou podmienkou na oslobodenie nastáva, keď sa stavba uvedie do užívania. Legislatíva definuje, že ak sa stavba alebo jej časť dodá, alebo ak od prvej kolaudácie alebo od prvého uvedenia do užívania ubehlo viac ako 5 rokov, vtedy má možnosť platiteľ DPH rozhodnúť, že takéto dodanie stavby bude oslobodené od DPH. Okrem samotnej stavby sa oslobodenie vzťahuje aj na pozemok (parcelu), na ktorom stavba stojí, teda aj pozemok sa posudzuje rovnakým režimom. Ak je predmetom dodania samotný pozemok bez stavby, musí byť dodávateľ (platiteľ DPH) vždy zaťažený daňou, ak sa pozemok nenachádza na území SR. Ostatné pozemky sú oslobodené od dane, a to v súlade s § 38 ods. 2. Ak dodávateľ predáva stavbu, ktorá má menej ako 5 rokov, vtedy musí aplikovať daň pri dodaní na území SR a osobou povinnou platiť daň je samotný dodávateľ.

Ak ide o dodanie budovy staršej ako 5 rokov a dodávateľ sa nerozhodne oslobodiť túto stavbu od DPH, vtedy je dôležité si uvedomiť, kto je kupujúcim. Ak je kupujúci osoba, ktorá nie je platcom DPH, vtedy má predávajúci povinnosť uviesť na faktúre daň ako platiteľ DPH, pretože § 69 ods. 1 jasne definuje, že dodávateľ je osobou, ktorá je povinná hradiť daň. Pokiaľ ide o kupujúceho, ktorý je platiteľom DPH a dodávateľ dodávku zdaní, vtedy sa treba riadiť § 69 ods. 12 písm. c. Uvedený paragraf definuje, že kupujúci ktorý je platiteľom DPH, je osobou povinnou hradiť daň.

Ako však dodávateľ upozorní na svoje rozhodnutie či stavbu zdaní, alebo predá s oslobodením? Či dodávateľ prenáša alebo neprenáša daňovú povinnosť sa viaže k samotnej faktúre. Ak daňovú povinnosť prenáša faktúra, tá by mala mať vo svojom obsahu vetu „prenesenie daňovej povinnosti“. Vtedy dodávateľ ukladá odberateľovi povinnosť dodávku zdaniť. Ak sa dodávateľ rozhodne oslobodiť dodávku od DPH v rámci SR, vtedy legislatíva neukladá povinnosť vyhotoviť faktúru, ale ak sa v rámci zmluvných vzťahov dodávateľ rozhodne vystaviť faktúru, tak sa v nej uvedie, že je to oslobodené dodanie.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.