Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňové priznanie za rok 2017 – príjmy zo zahraničia

V prípade ak daňovník, považovaný za rezidenta Slovenskej republiky (ďalej „SR“), v roku 2017 dosiahol príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia, jeho povinnosťou je vysporiadať si v SR svoje celosvetové príjmy. Pojem celosvetové príjmy zahŕňa všetky príjmy zo zdrojov na území SR a taktiež príjmy zo zahraničia.

Fyzická osoba (ďalej „FO“) je povinná podať daňové priznanie (ďalej „DP“) k dani z príjmov, v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1 901,67 EUR. Príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, považujeme za celkové zdaniteľné príjmy.

Posledným termínom pre podanie DP za rok 2017 je 03. 04. 2018. V prípade daňovníka, ktorý mal príjmy za rok 2017 aj zo zahraničia, môže byť lehota podania DP predĺžená až 6 celých kalendárnych mesiacov. Lehota na podanie DP sa dá predĺžiť na základe oznámenia na predpísanom tlačive, ktorého vzor určuje Finančná správa.

Medzi daňových rezidentov SR (daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou) patria tie osoby, ktoré majú na území SR trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavajú, pričom:

  • FO má na území SR bydlisko,
  • sa na území SR obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.

 

Možné je aj to, že FO je považovaná za rezidenta aj 2 zmluvných štátoch. Môže ísť o príklad, kedy má osoba trvalý pobyt na Slovensku a zároveň sa dlhodobo zdržiava na území Rakúska. V tomto prípade môže prísť ku konfliktu dvojitej rezidencie.

 

Ak však chceme vylúčiť dvojité zdanenie príjmov zo zahraničia, používa sa metóda zápočtu dane alebo metóda vyňatia príjmov. Rezident SR použije metódu v závislosti od konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, resp. od ustanovení zákona o dani z príjmov. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia sa zaoberá aj konfliktom dvojitej rezidencie a upravuje uvedené kritériá.

 

V prípade,že je osoba zamestnaná v Rakúsku a zamestnávateľ mu zráža daň z príjmov, neznamená to, že nie je povinná podať DP aj na Slovensku. Ak je rezidentom na Slovensku, povinnosťou je uviesť uvedený príjem v DP, ktoré podáva na Slovensku.

Pri príjmoch pochádzajúcich z Rakúska, sa pre zamedzenie dvojitého zdanenia používa metóda vyňatia príjmov. Použitie tejto metódy znamená, že príjmy dosiahnuté v Rakúsku sa odpočítajú od celkových príjmov a daň sa vypočítava len z rozdielu. Ak daňový rezident SR má príjmy za rok 2017 len zo závislej činnosti z Rakúska, znamená to, že jeho celkové príjmy budú rovné len príjmom z Rakúska a teda daňová povinnosť v SR bude nulová.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.