Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – 2017

Nový rok prináša ďalšie povinnosti týkajúce sa podávania daňových priznaní. Medzi ne patrí okrem podania daňového priznania k dani z príjmu tiež podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.

V rámci legislatívy, ktorá upravuje daň z nehnuteľností patrí zákon č. 582/2004 Z. z. Tento typ dane je špecifický tým, že na rozdiel od iných daní sa hradí rok vopred (t. j. v roku 2017 sa hradí daň za rok 2017, nie za 2016). Hlavným predmetom dane sú pozemky, byty a nebytové priestory, stavby, chaty, parkoviská a pod.

Čo sa týka podávania daňového priznania, daňová povinnosť vzniká subjektu v dvoch formách a to – buď riadne priznanie alebo čiastkové priznanie. Riadne priznanie prizná subjekt vtedy, ak mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti a doposiaľ ešte nepodal žiadne daňové priznanie. Takýto prípad môže nastať v prípade obstarania prvého bytového priestoru. Povinnosť mu teda vznikne s termínom 01. 01. 2017, mimo nadobudnutia nehnuteľnosti z dôvodu dedenia tým subjektom, ktorí sa v roku 2016 stali vlastníkom alebo správcom alebo nájomcom či užívateľom.

Čiastkové priznanie subjekt podáva vtedy, ak mu napríklad vznikla povinnosť k dani z dôvodu ďalšej nehnuteľnosti, prišlo k zmene druhu pozemku alebo nastal zánik takejto povinnosti. V prípade, že nenastanú uvedené zmeny, riadne priznanie alebo čiastkové priznanie sa nepodáva. Správca dane teda určí výšku dane na základe posledného známeho stavu (napríklad na základe podaného posledného daňového priznania). Či však už ide o priznanie alebo čiastkové priznanie, termín na podanie priznania je do 31. 01. 2017. Správca dane je buď magistrát (Bratislava/Košice), mesto alebo obec toho územia, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Na rozdiel od „klasických“ daní si daňovník nevyčísľuje daň za nehnuteľnosť. Tento krok urobí za neho správca dane, ktorý papierovo doručí subjektu rozhodnutie. Toto rozhodnutie obsahuje všetky relevantné náležitosti k úhrade dane, čiže nie je nutné si nič vopred zisťovať. Táto daň má splatnosť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uvedeného rozhodnutia. Ak subjekt potrebuje na úhradu dane splátkový kalendár, správca dane umožňuje aj tento krok. Bližšie podrobnosti k splátkovému kalendáru by mali byť uvedené tiež v obdržanom rozhodnutí.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.