Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Aktualizácia zákona o medzinárodnej pomoci 2017

V novele zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní sa vyskytli dve novinky. Povinnosti, ktoré z novely vychádzajú, sa primárne týkajú materských a dcérskych spoločností skupín nadnárodných podnikov. Takéto entity budú podávať report podľa jednotlivých štátov.

Prvou zmenou je automatická výmena informácií („AVI“) medzi jednotlivými krajinami. Môžeme ju označiť ako účinný prostriedok boja proti daňovým únikom a zároveň sa ním zvyšuje efektívnosti a účinnosť výberu príslušných daní. Podstata spočíva v tom, že niektoré krajiny medzi sebou uzatvoria dohody, ktorých obsahom bude, aké relevantné údaje o daňových subjektoch si budú medzi sebou vzájomne vymieňať. Uvedené dohody sa v súlade s AVI implementujú do príslušnej daňovej legislatívy.

Druhá zmena za týka novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a nadobudla účinnosť od 01. 03. 2017. Daňová legislatíva týmto implementuje smernicu Európskej Komisie, ktorá ukladá povinnosť nadnárodným spoločnostiam uverejniť svoje informácie. Daňové správy jednotlivých štátov Európskej únie doteraz nemali k dispozícií údaje o skutočnostiach, ktorá spoločnosť je dcérskou,  prípadne pod ktorú materskú spoločnosť patrí, alebo aký počet ďalších dcérskych spoločností má materská spoločnosť. Uvedené údaje teda objasní stanovené podávanie správ medzi štátmi.

Správa podľa jednotlivých štátov bude obsahovať údaje ako napríklad počet zamestnancov, zisk pre zdanením, výška daňovej povinnosti, výška výnosov, alebo výšku  základného imania.

Materským a dcérskym spoločnostiam skupín nadnárodných podnikov, ktoré dosahujú ročný obrat viac ako 750 000 000 EUR vyplynie v súlade s novelou povinnosť oznamovať:

  • Finančnému riaditeľstvu SR, či sú primárnym materským subjektom, náhradným materským subjektom alebo subjektom, ktorý skutočnosť oznamuje. Ak by základný subjekt nebol hlavným, alebo náhradným materským subjektom, a tiež by nebol ani základným subjektom v úlohe oznamujúceho subjektu, vtedy príslušnému orgánu SR oznámi svoje obchodné meno, zapísané v registri, sídlo, identifikačné číslo oznamujúceho subjektu, spolu so štátom, kde je tento oznamujúci subjekt rezidentom. Lehota na splnenie povinnosti je najneskôr do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za oznamovaný finančný rok.
  • V prípadoch, ktoré určuje zákon, existuje nutnosť podať Finančnému riaditeľstvu SR uvedenú správu podľa jednotlivých štátov a to v lehote 12 mesiacov od posledného dňa oznamovaného finančného roka nadnárodnej skupiny.

 

Vyššie uvedené podmienky je nutné splniť už aj za finančný rok 2016.

Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.