Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
20 eur
eurobankovky

Nový typ spoločnosti v 2017 – jednoduchá spoločnosť na akcie

Jednoduchá spoločnosť na akcie je podobne nazvaná ako akciová spoločnosť a dokonca má aj podobné legislatívne odkazy, ale jej právna podoba je v pomere s akciovou spoločnosťou mierne odlišná. Dokonca práva jednotlivých akcionárov budú mať odlišnú právnu podstatu.

Čo sa týka rýchleho porovnania s akciovou spoločnosťou, ktorá musí mať základné imanie v minimálnej výške 25 000 EUR, pri jednoduchej spoločnosti je to suma vo výške 1 EUR. Hodnota jednotlivej akcie sa môže počítať dokonca i na centy. Základné imanie môžeme považovať za akúsi imaginárnu garanciu spoločnosti, odhliadnuc od výšky imania (aj keby bolo v spomenutej výške 1 EUR), čo by v praxi znamenalo, že spoločnosť by bola predlžená už pri samotnom zakladaní. Ak si zoberieme do úvahy už len vstupné náklady na jej zápis do Obchodného registra, tak tie sú podstatne vyššie ako hodnota 1 EUR. Akcionári majú však možnosť poskytnúť prostriedky tejto spoločnosti aj inými spôsobmi, ale v praxi sa môžu stretnúť s problémom nízkej kapitalizácie.

Čo sa týka zakladateľskej zmluvy, tá má podobnú obsahovú stránku ako akciová spoločnosť, ale sú v nej určité odlišnosti – napríklad to, že jednoduchá spoločnosť sa nemôže založiť na základe verejnej výzvy pri spisovaní akcií. Zakladateľská listina sa tiež zdá byť odlišná z pohľadu koncepcie orgánov spoločnosti. Jej súčasťou musia byť stanovy, návrh nie je postačujúci. Tento fakt sa zakladá na tom, že mnoho vecí sa môže upraviť inak v stanovách. Hlavným prvkom pri úprave spoločnosti je skutočnosť, že akcie majú výlučne formu akcií na meno a ich podoba je len v zaknihovaných akciách. Vďaka tomuto bodu nie je potrebné vedenie záznamu akcionárov, čo je nahradené záznamom v stredisku cenných papierov.

Otvorenou otázkou ostáva, či bude jednoduchá spoločnosť schopná prijatia na regulovaný trh s cennými papiermi, ale to ukáže až samotná prax. V prípade, že sa členovia dohodnú na zmene právnej formy takejto jednoduchej spoločnosti, iná možnosť ako na akciovú spoločnosť nebude možná.