Beáta Sirotná
Jej prvé skúsenosti s účtovníctvom a ekonómiou nadobudla ešte na strednej – vyštudovala Obchodnú akadémiu Dudova 4 v Bratislave. Po maturite sa venovala spracovaniu účtovníctva v niekoľkých väčších spoločnostiach na pozíciách účtovník, personalista, ekonóm. Nasledovalo založenie spoločnosti, poskytujúcej vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiku, ekonomické poradenstvo a mnohé iné.

Virtuálna registračná pokladnica – povinnosti

Virtuálna registračná pokladnica je internetové prostredie, ktoré bolo zriadené prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR, ktoré má cieľ prepojiť komunikáciu medzi podnikateľským subjektom a koncovým zariadením. Ide o online aplikáciu prostredníctvom ktorej je možné prepojenie s koncovým zariadením. Koncovým zariadením rozumieme notebook, smartfón, tablet alebo PC a pod.

Medzi hlavné povinnosti pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice môžu patriť:

  • zaregistrovanie finančných prostriedkov po ich prijatí – podnikateľský subjekt, ktorý obdrží prostriedky pri predaji tovaru alebo služieb, je povinný túto transakciu evidovať prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice. V prípade, že subjekt je v konkurze, tiež mu vyplýva povinnosť túto transakciu zaevidovať. Podnikateľský subjekt, ktorý je v likvidácií túto povinnosť nemá (ak nepodniká).
  • registrovanie sa na príslušnom daňovom úrade – žiadosť je podnikateľský subjekt povinný podať na daňovom úrade, ktorý mu vydá kód virtuálnej registračnej pokladne spolu s prihlasovacími heslami. Žiadosť je možné podať buď elektronicky (platiteľ dane z pridanej hodnoty) alebo papierovo (neplatiteľ dane z pridanej hodnoty).
  • údržba zariadenia – pri poruche má subjekt povinnosť zabezpečiť opravu zariadenia a to do 48 hodín.
  • vystavenie paragónu pri prerušení prevádzky virtuálnej registračnej pokladnice – ak príde k prerušeniu prevádzky, podnikateľský subjekt má povinnosť vystaviť paragón v 2 rovnopisoch a kópiu paragónu musí archivovať 5 rokov po skončení príslušného roku.
  • zmena údajov podnikateľského subjektu – subjekt je povinný pri zmene akýchkoľvek svojich údajov nahlásiť ich bezodkladne príslušnému daňovému úradu.
  • vystavenie intervalovej uzávierky – podnikateľský subjekt má povinnosť vystaviť intervalovú a prehľadovú uzávierku. V papierovej podobe ich musí vytlačiť iba na podnet príslušného daňového úradu. Okrem uvedeného má subjekt povinnosť vytlačiť intervalovú uzávierku do lehoty, po ktorej zaniká nárok na vyrubenie dane alebo jej rozdielu. Tieto uzávierky si však môže subjekt vystaviť aj pre svoje potreby.
  • ochrana virtuálnej registračnej pokladnice – podnikateľský subjekt má povinnosť ochrániť vstupné údaje do svojej registračnej pokladnice.
  • ukončenie používania virtuálnej registračnej pokladnice – ak podnikateľský subjekt ukončí prevádzku svojej virtuálnej registračnej pokladnice, má povinnosť túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu písomne a to do 3 pracovných dní.
Share

Beáta Sirotná

Dobrý deň! Volám sa Beáta Sirotná. Profesne sa venujem podvojnému a jednoduchému účtovníctvu, spracovaniu miezd, personalistike a ekonomickému poradenstvu.