Blog

Podiel na zisku a jeho vyplatenie

20 eur

V článku sa pokúsime vyriešiť odpoveď na problematiku ohľadne podielu na zisku v súvislosti s  jeho vyplatením a to podľa majetkovej zainteresovanosti v spoločnosti, ktorá je zadefinovaná v spoločenskej zmluve a či je výška upraviteľná na základe uznesenia v zmysle valného zhromaždenia. Dosiahnuteľné právo spoločníka na podiel na zisku spoločnosti závisí od rozhodnutia z valného zhromaždenia – či zisk alebo ...

Čítať viac »

Zdaňovanie príjmov u športovcov

20 eur

V zmysle legislatívy platnej od minulého roka medzi príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti boli zaradené aj tie príjmy, ktoré pochádzajú z aktivít športovcov či športového experta v zmysle zákona č. 4402015 Z. z. (ďalej ako “zákon o športe”). Medzi tieto príjmy môžeme zaradiť aj tie, ktoré plynú na základe kontraktu o sponzorstve v rámci športových aktivít.   Z uvedeného ...

Čítať viac »

Odklad daňového priznania – právnické osoby

úrad Trnava

Možnosť využiť odklad na podanie daňového priznania môžu využiť nie len právnické osoby, ale aj živnostníci či zamestnanci. Základná lehota na podanie ich daňových priznaní sú tri mesiace po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia. Týmto obdobím sa myslí kalendárny rok. V základnej lehote podávajú daňové priznania najmä tie osoby, ktoré očakávajú vrátenie daňového preplatku. Príslušný daňový úrad im preplatok vráti skôr, ...

Čítať viac »

Elektronické schránky od 01.07.2017

elektronická komunikácia

Od 01.07.2017 začne štát komunikovať so spoločnosťami elektronicky a to prostredníctvom elektronických schránok, ktoré bude spravovať ústredný portál www.slovensko.sk. Do dnešného dňa však túto vymoženosť využíva len malé množstvo podnikateľov, a mnoho z nich nemá vybavený ani občiansky preukaz s čipom, čo tvorí podmienku na vstup do schránky. Bez takéhoto občianskeho preukazu nie je možné sa dostať do elektronickej schránky ...

Čítať viac »

Odvody do Sociálnej poisťovne od 01.07.2017

odvody sociálna poisťovňa

K termínu 01. 07. 2017 sa bude posudzovať skutočnosť, či bude živnostník hradiť odvody do Sociálnej poisťovne a to na základe príjmov, ktoré dosiahol v roku 2016. Ak živnostník využil možnosť odkladu na podanie daňového priznania, tento termín je až 01. 10. 2017. Základné obdobie na úhradu mesačných odvodov plynie od 01.07 – 30.06 (nasledujúceho roka). V praxi z toho ...

Čítať viac »

Odpisovanie v roku 2017

účtovníctvo kancelária v trnave

V článku sa pokúsime priblížiť problematiku odpisovania, správne určenie a zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny, vysvetlíme si spôsoby odpisovania a taktiež v skratke vysvetlíme dopad technického zhodnotenia majetku. V prípade, že subjekt disponuje majetkom, ktorý je daňovo odpisovaný, je potrebné správne určiť výšku vstupnej ceny tohto majetku. Ide o sumu, ktorá ohodnotí majetok a z ktorej sa následne vypočítajú ...

Čítať viac »

Finančná správa poukazuje preplatky z 2016

daňový úrad

Finančná správa SR v súlade s legislatívou v súčasnosti spracováva podané daňové priznania za 2016 a postupne posiela preplatky, ktoré subjektom vznikli na daniach. Z posledných štatistických údajov Finančná správa eviduje hodnotu viac ako 57 mil. EUR, ktoré subjektom v počte takmer 102 tis. poukázala. Táto hodnota sa však každým dňom zvyšuje z dôvodu, že preplatky priebežne posiela a to ...

Čítať viac »

Darovanie 2%

úrad Trnava

Posledné 2 týždne majú zamestnanci na to, aby vykázali darovanie 2 alebo 3 % zo svojich daní tým subjektom, ktoré majú na to oprávnenie. Zamestnanec, ktorý si nechal u svojho zamestnávateľa spracovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti prekladá vyhlásenie o poukázaní podielu uhradenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň hradí a to na špecifickom formulári do termínu ...

Čítať viac »

Viazaná živnosť a odborná spôsobilosť

20 eur

V prípade, že sa rozhodnete prevádzkovať živnosť, je nutné si vopred overiť, či podnikanie, pre ktoré ste sa rozhodli nepatrí medzi viazané živnosti. Na rozdiel od voľnej živnosti je proces a postup na jej získanie je pomerne komplikovaný a časovo náročnejší. Čo je nutné v tomto smere splniť? V prípade, že je vaša živnosť viazaná, je nutné splniť niekoľko podmienok a to: disponovať príslušnou odbornosťou ...

Čítať viac »

Opravné vs. dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu za 2016

daňový úrad Trnava

Viete ako správne postupovať, ak ste už podali riadne daňové priznanie k dani z príjmu, avšak s odstupom času ste si v ňom našli chybu? Čo ak ste už toto priznanie podali? Na túto situáciu existuje inštitút opravného alebo dodatočného daňového priznania, rovnako pre fyzické či právnické osoby. V zmysle príslušnej legislatívy na podanie či už opravného alebo dodatočného daňového priznania sa používa osobitný predpis, ...

Čítať viac »