Blog

Necelé dva týždne na podanie daňových priznaní

daňový úrad

Už iba necelé dva týždne ostávajú na podanie daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2016 pre tie osoby, ktoré informovali svoj daňový úrad o odklade na jeho podanie. Nakoľko ide o celkom jednoduchý postup, tento krok využilo viac ako 170 tis. osôb a spoločností. Presný dátum, do kedy je nutné priznanie podať pri trojmesačnom odklade je 30. 06. ...

Čítať viac »

Preddavky na daň z príjmov – fyzická osoba

úrad Trnava

Legislatíva na Slovensku ustanovuje preddavky ako povinnú úhradu na daň, ktorá sa hradí v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, ak výška dane nie je ešte známa. Preddavkami môžeme teda chápať ako zálohu na daň z príjmov, ktorej presnú výšku bude daňovník – podnikateľ vedieť až po skončení roka. Táto povinnosť však nevzniká automaticky všetkým. Táto povinnosť vzniká na strane daňovníka ...

Čítať viac »

Zmena životného minima od 01. 07. 2017 – v pripomienkovom konaní

20 eur

Legislatíva na Slovensku, konkr. zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime definuje životné minimum ako hranicu príjmu pre fyzickú osobu, ktorá keď sa dostane pod uvedenú hodnotu, nastáva stav hmotnej núdze. Životné minimum ako také a všetky jeho zmeny sa dotýkajú aj iných veličín, ktoré sa používajú v právnych predpisoch. Uvedená suma životného minima sa teda týka aj iných ...

Čítať viac »

PN zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni

odvody sociálna poisťovňa

V prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť (tzv. PN-ka) zamestnanca je v trvaní kratšie ako je 10 dní, v rámci Sociálnej poisťovne nevzniká zamestnávateľovi žiadna povinnosť. Z praxe teda môžeme konštatovať, že zamestnávateľ nemusí Sociálnej poisťovni zasielať žiadne listiny, ktoré by oznamovali začiatok a koniec PN-ky. Počas prvých 10 dní PN-ky vyplatí zamestnávateľ svojmu zamestnancovi iba náhradu príjmu. Nárok na nemocenskú ...

Čítať viac »

Zmeškali ste lehotu na splnenie si daňových povinnosti? Nevadí!

úrad Trnava

V prípade, že patríte medzi osoby, ktoré premeškali lehotu na splnenie si svojich daňových povinnosti ako je napríklad podanie daňového priznania, podanie námietky alebo úhradu dane, je možnosť požiadať príslušný daňový úrad o tzv. odpustenie. Dôvod musí byť však závažného charakteru a je nutné ho relevantne preukázať. Ako na to? V prípade, že patríte medzi tých, čo nepodali daňové priznanie ...

Čítať viac »

Spôsob výpovede a dopad na dávku v nezamestnanosti

odvody sociálna poisťovňa

Mnoho osôb pri skončení pracovného pomeru má obavy, že v prípade, ak dostali výpoveď, bude mať táto skutočnosť negatívny dopad na dávku v nezamestnanosti, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa. Či však osoba dostala výpoveď zo strany zamestnávateľa, alebo výpoveď doručila zamestnávateľovi na vlastnú žiadosť, uvedená skutočnosť nemá vplyv na získanú dávku v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa pri posúdení na nárok dávky posudzuje ...

Čítať viac »

Formulár A1 – vyslanie zamestnanca do zahraničia

odvody sociálna poisťovňa

V prípade, že zamestnávate osoby, ktoré plánujete vyslať na prácu do zahraničia v inej krajine EÚ vrátane Švajčiarska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, treba sa pripraviť na to, že bude nutné absolvovať určité kroky na príslušnej Sociálnej poisťovni. Zamestnávateľ je povinný v tomto prípade požiadať o dokument A1, ktorý je oficiálnym prenosným dokumentom, ktorý deklaruje, že zamestnanec je prihlásený na príslušných ...

Čítať viac »

Kontrolné známky – pozor, zmena čísla účtu od 01. 06. 2017

úrad Trnava

Touto cestou si dovoľujeme upozorniť odberateľov kontrolných známok, ktoré boli určené na označenie spotrebiteľského balenia pre lieh, tabakové výrobky či bezdymové výrobky z tabaku, že od 01. 06. 2017 sa s účinnosťou mení číslo účtu (v rámci Finančnej správy), kde odberateľ kontrolných známok je povinný previesť prostriedky a to ešte pred samotným prevzatím kontrolných známok a to v hodnote kontrolných ...

Čítať viac »

Neuhradené pohľadávky v spoločnosti

20 eur

Ako postupovať v prípade neuhradených pohľadávok v prípade, že sa týkajú ešte spätne rokov 2012 a 2013? Je možné ich vôbec odpísať? Je možné, aby bola pohľadávka premlčaná? V prvom rade je nutné si uvedomiť terminológiu a teda, čo znamená z pohľadu legislatívy premlčanie. Ide o stav, kedy uplynie doba, ktorá je legislatívne definovaná na vykonanie práva, ktorá má za ...

Čítať viac »

Obstaranie služieb z krajín EÚ a DPH

úrad Trnava

Veľa podnikateľov, či už ide o platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo nie, riešia problematiku DPH pri kúpe služieb z krajín EÚ. V prvom rade je nutné si uvedomiť a zadefinovať miesto dodania služby. Subjekt je povinný zdaňovať výlučne obstaranie iba tých služieb, ktoré majú miesto dodania na Slovensku. Túto problematiku určuje legislatíva, konkr. zákon č. 222/2004 Z. z. ...

Čítať viac »