Blog

Všetko o faktúrach

faktúra

V našom článku sa pokúsime zadefinovať častú problematiku vznikajúcu pri faktúrach, náležitosti faktúry, požiadavky, ktoré musia byť v rámci faktúr splnené, uvedieme, kto je povinný vystavovať faktúru, čo je to zjednodušená faktúra, ako archivovať faktúry a mnohé iné. Samotnú problematiku faktúr upravuje ustanovenie § 71 – § 76 Zákona o DPH. Podrobnejšie údaje sú k dispozícií v rámci Metodického pokynu k fakturácii podľa Zákona č. 222/2004 Z. ...

Čítať viac »

Základná terminológia – daň z pridanej hodnoty („DPH“) I.

uctovnictvo

Základná terminológia – daň z pridanej hodnoty („DPH“) I. Kto je zdaniteľnou osobou? Ako chápať ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH? Ako je definovaný obrat z pohľadu zákona? Ako je chápaný obrat pri podnikateľoch účtujúcich v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve? Čo je to tuzemsko? V článku sa Vám pokúsime priblížiť odpovede na uvedené otázky a mnohé iné. Kto je ...

Čítať viac »

Viete ako správne platiť daň II. ?

daňový úrad Trnava

Ako správne platiť daň Nižšie uvádzame zoznam variabilných symbolov na úhradu daní a preddavkov v II. Q 2014 Účel platby Splatnosť do (vrátane) Variabilný symbol Mesiac apríl 2014 DPH za marec 2014 (mesační platitelia) 25. 04. 2014 1100032014 DPH za I. Q 2014 (štvrťroční platitelia) 25. 04. 2014 1100412014 Preddavok na daň z príjmov za apríl 2014 (mesační platitelia) 30. 04. 2014 ...

Čítať viac »

Ako správne zaplatiť daň I

daňový úrad Trnava

Viete ako správne zaplatiť daň ? V našom článku Vám ponúkame informácie týkajúce sa platenia daní, čísel účtov a pod. Od 01. 01. 2012 je každý daňový subjekt povinný poukazovanú platbu dane označiť v zmysle Vyhlášky MF SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu. Každému subjektu bolo pridelené jeho vlastné číslo účtu – základné číslo účtu. Číslo ...

Čítať viac »

Kontrolný výkaz I.

kontrolný výkaz

Ako iste už mnohí viete, od 01. januára 2014 bol zavedený ako nástroj boja proti daňovým únikom – kontrolný výkaz. Táto povinnosť bola zavedená pre platiteľov dane z pridanej hodnoty (ďalej DPH), t. j. osoby registrované pre DPH v zmysle § 4, § 4a, §5, §6 zákona o DPH. Novinka sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú registrované pre DPH podľa § 7 alebo ...

Čítať viac »

Neziskové organizácie získajú skoro 25 mil. EUR

občianske združenie

Neziskové organizácie získajú skoro 25 mil. EUR   Podľa informácie z Finančnej správy SR takmer 133 tisíc daňových subjektov, ktoré podali svoje daňové priznania, prejavilo záujem darovať subjektom uvedeným v zozname prijímateľov za rok 2013 percentuálnu časť zo svojich daní.   Právnické či fyzické osoby vo svojich priznaniach uviedli, že chcú neziskovým organizáciám, nadáciám, občianskym združeniam venovať hodnotu vo výške ...

Čítať viac »

Daň z pridanej hodnoty a pohonné látky

motorové vozidlo a daň

DPH a pohonné látky V uvedenom článku sa pokúsime priblížiť k častej problematike daňovníkov, ktorý disponujú motorovým vozidlom (evidovanom v majetku firmy). Daňovník má možnosť sa rozhodnúť, akým spôsobom si pohonné látky zahrnie do výdavkov. Ako je to však v prípade paušálnych výdavkov? Jednou z možností pre daňovníka je uplatnenie si paušálnych výdavkov do výšky 80 %, z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok v príslušnom zdaňovacom období ak: ...

Čítať viac »

Postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa väčšina spoločníkov zaoberá zisťovaním skutočností, ktoré im vyplývajú z postavení v danej spoločnosti – či už ide o vystupovanie v pozícií zamestnanca alebo konateľa. V článku sa pokúsime priblížiť k danej problematike a uvedieme základné povinnosti, ktoré sa Vás týkajú nie len z pohľadu daní alebo odvodov, ale tiež z účtovného hľadiska.   ...

Čítať viac »

Faktúry od zahraničného dodávateľa z pohľadu DPH

sluzby dph

Čo je potrebné vedieť z pohľadu účtovníctva, ak si chcete zaplatiť reklamnú kampaň od zahraničného dodávateľa? Akou legislatívou je nutné sa riadiť? Je rozdiel, ak ide o dodávateľa z iného členského štátu Európskej únie a dodávateľa z tretích krajín? Mnoho slovenských podnikateľov využíva možnosť spropagovať si svoju spoločnosť prostredníctvom reklamnej kampane (Facebook, Google AdWords a pod.). Pred objednaním takejto služby ...

Čítať viac »

Zverejnenie dokumentácie v Registri účtovných závierok

práca s registrom účtovných závierok

V našom článku sa pokúsime priblížiť problematiku zverejňovania dokumentov v Registri účtovných závierok, kto má povinnosť ukladať dokumentáciu, spôsob ukladania a kto je oslobodený od zverejňovania dokumentácie. Register účtovných závierok vznikol za účelom zlepšenia podnikateľského prostredia, zníženia administratívnej náročnosti podnikania či za účelom zlepšenia dostupnosti o informáciách účtovnej jednotky. Register účtovných závierok bol zriadený od 01. 01. 2014 na základe zákona č. 431/2002 Z. ...

Čítať viac »