Blog

Dávka v nezamestnanosti

nárok na dávku v nezamestnanosti

Čo je dávka v nezamestnanosti? Kedy vzniká nárok na dávku? Aké dlhé musí byť obdobie poistenia v nezamestnanosti? Akým spôsobom sa dávka vypláca? Za akých podmienok nárok na dávku zaniká? Dávka v nezamestnanosti bola zavedená na zabezpečenie príjmu, kedy subjekt stratí zamestnanie. Nárok je možné si uplatniť v prípadoch, kedy sa osoba stala nezamestnanou a bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v mieste ...

Čítať viac »

Novinky v elektronickom obchodovaní (e-shopy)

paypal uctovnictovo

Finančná správa informovala ohľadne noviniek v daňovom poriadku týkajúcich sa v elektronickom obchodovaní s účinnosťou od 01.01.2016. Zákon presne zadefinoval tie osoby, ktorým vznikne povinnosť poskytnúť informácie Finančnej správe. Tieto novinky majú zamedziť vzniku čiernej ekonomiky a odhaliť tak nepriznané príjmy. Doterajšia právna úprava mala oznamovaciu povinnosť informácií týkajúcich sa správcov dane banky, pobočky zahraničnej banky alebo exportno-importná banka. V zákone neboli zohľadnené údaje týkajúce sa ...

Čítať viac »

Rozšírenie elektronických služieb – oblasť spotrebných daní

daňový úrad Trnava

Rozšírenie elektronických služieb – oblasť spotrebných daní V zmysle zákona č. 563/2009 Z. z., ods. 3, Finančná správa oznámila, že od 11. 01. 2016 sa vo vzťahu k správe spotrebných daní bude postupovať v zmysle § 32 a 33 ods. 1 a 3 a § 56 daňového poriadku. V praxi to bude znamenať, že sa budú doručovať písomnosti elektronickou formou v súlade s § 32 daňového poriadku ...

Čítať viac »

Nová aplikácia Finančnej správy

finančná správa app

Od dnešného dňa spustila Finančná správa novú aplikáciu s názvom „Info služby finančnej správy“. Aplikácia bola vytvorená za účelom poskytovania potrebných informácií pre včasné plnenie daňových povinností. Zo strany Finančnej správy nejde o prvú aplikáciu. Doposiaľ bolo vytvorených hneď niekoľko aplikácií. Medzi najpopulárnejšie patrili Pokladnica či Superkolky. Pri nainštalovaní mobilnej aplikácie môžete využiť služby, ktoré sú dostupné aj na štandardnom webovom portáli ...

Čítať viac »

Čierny zoznam platiteľov DPH, kde nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH

daňový úrad Trnava

Čierny zoznam platiteľov DPH Na stránke finančnej správy bol zverejnený zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie ich registrácie DPH. Tento zoznam bude pravidelne aktualizovaný a doplnený o nových „členov“. Tiež je zverejnený zoznam tých platiteľov, ktorí bol vymazaní zo zoznamu platiteľov DPH. V zozname je zverejnené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo obchodného meno právnickej osoby, jej sídlo a ostatné ...

Čítať viac »

Farmári, už ste si zažiadali o dotáciu?

pole

Už v letných mesiacoch sa v slovenských rádiách rozšírila informácia ohľadne otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP z programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, konkr. pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Ak patríte k tým, ktorých táto výzva zaujala, už nemajú veľmi veľa času na jej predloženie, pretože uzávierka je 08.01.2016. ...

Čítať viac »

Hľadáte nového zamestnanca? Skúste požiadať o pomoc ÚPSVaR

úpsvar

Ak hľadáte nového zamestnanca a máte obavy, že Vás zverejnenie ponuky bude stáť veľa peňazí a času, o pomoc môžete zažiadať ÚPSVaR v mieste, kde budete pracovné miesto vytvárať. V súčasnej situácií máte dokonca dve možnosti, ako získať zamestnanca. Prvou možnosťou je nahlásiť na úrade voľné pracovné miesto. Táto služba je poskytovaná zdarma. Druhou možnosťou sú národné projekty. Je ich niekoľko a každý je zameraný ...

Čítať viac »

Príspevok na začatie podnikania – Dobrý úmysel vs. nepoužiteľný nezmysel?

úpsvar

Mnohí z Vás už určite mali možnosť čítať o príspevku na samostatne zárobkovú činnosť (ďalej „SZČ“) v rôznych periodikách, magazínoch alebo priamo na stránkach úradu prace. My sme si tento týždeň zašli osobne na ÚPSVaR v Piešťanoch a pokúšali sa zistiť, ako to skutočne s príspevkom je a to priamo na seminári o príspevku na SZČ podľa § 49. Seminár sa skladal z dvoch častí. Prvá patrila všeobecnému predstaveniu ...

Čítať viac »

Novinky týkajúce sa virtuálnej registračnej pokladnice

registračná pokladnica

Finančná správa SR vydala minulý týždeň nové metodické usmernenie ohľadne označenia „ambulantný predaj“ v rámci služby virtuálnej registračnej pokladnice. Všetky virtuálne registračné pokladnice (ďalej ako VRP) sú týmto vyhlásením označované výlučne iba ako prenosné pokladnice. Uvedená skutočnosť týkajúca sa zmeny označenia bude realizovaná v rámci VRP automaticky. Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice neupravuje označenie predajného miesta a VRP má ...

Čítať viac »

Zmeny v úhrade dane z motorových vozidiel 2016

motorové vozidlo a daň

Pre úhradu dane z motorových vozidiel sa od januára 2016 bude uplatňovať nový pokyn. Všetky podnikateľské subjekty budú úhradu na daň z motorových vozidiel platiť na jeden príjmový bankový účet vedený v štátnej pokladni. Doposiaľ sa úhrada realizovala na účet podnikateľského subjektu. Po novom sa úhrada bude realizovať na jeden účet. Číslo účtu sa bude štandardne skladať z predčíslia účtu, ktorý označí druh dane ...

Čítať viac »