Blog

Význam v odklade daňového priznania pre SZČO

úrad Trnava

Podnikatelia majú možnosť do 31.03.2016 príslušnému daňovému úradu oznámiť odklad daňového priznania za 2015 najviac o 3 mesiace, a ak mali príjmy, ktoré plynuli zo zahraničia, môžu odklad predĺžiť až o 6 mesiacov. Odklad povinnosti v praxi neznamená len odklad podania priznania, ale aj splatnosť dane z príjmov a s tým spojené platenie sociálnych odvodov. Ak podnikateľ hradí poistné na dôchodkové a nemocenské poistenie a oznámi príslušnému daňovému úradu ...

Čítať viac »

Daňová kontrola vs. dodatočné daňové priznanie – 2016

úrad Trnava

Novela daňového poriadku so sebou priniesla mnohé motivačné nástroje, ktoré môžu ovplyvniť mnoho podnikateľských subjektov. Jedným z nástrojom je podanie dodatočného daňového priznania – a to do 15 dní od začatia daňovej kontroly, ktorá začala spísaním písomnej/ústnej zápisnice. Zákon umožňuje subjektom podať dodatočné daňové priznanie po obdržaní oznámenia o kontrole. Zákon tiež ovplyvňuje následky, ktoré by mohli byť pri kontrole odhalené. Navyše sa ...

Čítať viac »

Odpisovanie majetku – 2016

daňový úrad Trnava

Pravidlá a povinnosti pri zdanení príjmov právnických osôb boli novelou zákona o dani z príjmov pozmenené. Novela mala za cieľ spresniť uplatňovanie odpisov pri prenajatom majetku po dobe, kedy skončilo jeho odpisovanie. Tiež sa upravili pravidlá pri odpisoch takého majetku, kde je zostatková cena daňovým výdavkom vo výške príjmov z predaja. Čo sa týka samotného odpisu, prenajímateľ zahrnie do daňových výdavkov odpisy z hmotného majetku, ...

Čítať viac »

Odvodová úľava – študenti

odvody sociálna poisťovňa

Odvodová úľava – študenti U mnohých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú študentov vzniká problém, čo s odvodovou úľavou. Študent má túto možnosť uplatniť si pri dohode o brigádnickej práci študentov. Študent nie je dôchodkovo poistený v prípade, ak jeho mesačný príjem rovný alebo menší ako 200 EUR. Je dôležité upozorniť, že táto úľava nie je samozrejmá a študent musí svojho zamestnávateľa písomne požiadať, ak si úľavu chce ...

Čítať viac »

Registrácia k DPH – zmeny v 2016

daňový úrad Trnava

Zmeny v roku 2016 týkajúce sa registrácie k dani z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“) majú za cieľ zlepšiť a uľahčiť podmienky pre osoby, ktoré sa plánujú stať platcami DPH. Podnikateľské prostredie v oblasti DPH by mali odľahčiť opatrenia, ktoré by mali odstrániť administratívne bariéry. V problematike DPH by to mali byť: Vypustenie dôvodov pri zamietaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu DPH, ak žiadateľ nebol schopný zložiť zábezpeku ...

Čítať viac »

Nezabudli ste požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie?

pohovor

Nezabudli ste požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie? Zamestnanec, ktorý mal v 2015 príjmy výlučne zo závislej činnosti a nepoberal iné príjmy, z ktorých sa daň vyberala zrážkou podľa § 43, pri ktorých bol uplatnený postup v zmysle § 43 ods. 7 si môže do termínu 15. 02. 2016 požiadať o ročné zúčtovanie z úhrnu zdaniteľnej mzdy od svojich zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane. Žiadosť musí byť ...

Čítať viac »

Daňová licencia – výnimky od 2016

daňový úrad Trnava

Novela zákona o dani z príjmov priniesla tento rok nové pravidlá, podľa ktorých by sa malo uľahčiť podnikanie a zaviedli sa tiež nové pravidlá v zdaňovaní príjmov firiem. Od platenia daňovej licencie sú oslobodené napríklad pozemkové spoločenstvá a tie subjekty, ktoré si podali návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie. Novela, ktorá je účinná od 01.01.2016 rozšírila typy daňovníkov, ktorí sú oslobodení od úhrady daňovej licencie. ...

Čítať viac »

Podmienky pre odpočet DPH

daňový úrad Trnava

S nadobudnutím účinnosti novely zákona o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2016 priniesla podnikateľom – platiteľom dane z pridanej hodnoty niekoľko noviniek. Jednou z noviniek je zavedenie kritérií, na základe ktorých si platiteľ dane z pridanej hodnoty určí pomer využitia tovaru či služieb na podnikateľské účely a na účely iné, ako je jeho podnikanie. Zákon o dani z pridanej hodnoty stanovil podmienky, na základe ktorých nadobúda hmotný majetok a služby ...

Čítať viac »

Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác

daňový úrad

Prenesenie daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác Zákonom 268/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 z. z., prostredníctvom ktorého bol zavedený od 01.01.2016 tzv. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane s pridanej hodnoty inému platiteľovi. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác má zlepšiť ekonomickú situáciu a eliminovať podvody v tomto sektore. Finančná ...

Čítať viac »

Osobitná úprava uplatnenia DPH pri prijatí platby – 2016

daňový úrad Trnava

Osobitná úprava uplatnenia DPH pri prijatí platby – 2016 Od 1.1.2016 bola zavedená nová zmena týkajúca sa zákona o dani z pridanej hodnoty – osobitnú úpravu uplatnenia dani z pridanej hodnoty pri prijatí platby. Subjekty tak môžu odviesť daň až potom, čo im odberateľ uhradí faktúru. Uvedená zmena má napomôcť podnikateľom v prípadoch, keď im odberateľ neuhradí faktúru za tovar či službu. Doposiaľ daňová ...

Čítať viac »