Blog

Vystaviť zjednodušenú alebo súhrnnú faktúru?

faktúra

Mnoho našich čitateľov sa na nás obracia s otázkou, či je správne ak vystavili zjednodušenú faktúru alebo súhrnnú. Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. totižto umožňuje platiteľom dane z pridanej hodnoty („DPH“) ale aj „neplatiteľom“ DPH vyhotovovať práve spomenuté zjednodušené alebo súhrnné faktúry. Pokúsime sa uviesť zásadné rozdiely medzi nimi. Čo je zjednodušená faktúra? Zjednodušená faktúra nemá obsah povinných náležitostí podľa ...

Čítať viac »

COSME – finančná príležitosť pre malé a stredné podniky („MSP“)

SK EU BA

Európsky Investičný fond a Československá obchodná banka tento týždeň oficiálne podpísali v Bratislave 2 rámcové zmluvy ohľadne finančných záruk pre MSP. Tie tvoria súčasť Európskeho fondu pre strategické investície, ktorý je považovaný za nosný pilier Investičného plánu pre Európu. Prvá zmluva sa dotýka výlučne záruk zo strany programu COSME a prostredníctvom Československej obchodnej banky v ďalších troch rokoch majú poskytnúť úvery v hodnote cca 100 ...

Čítať viac »

Ročné zúčtovanie poistného za 2015 – zdravotná poisťovňa

zdravotná poisťovňa

Zamestnávatelia, pozor. V najbližších dňoch Vám do schránok Vašich firiem budú doručené oznámenia o výsledku ročného zúčtovania za rok 2015 zo zdravotných poisťovní. Zdravotná poisťovňa má časovú lehotu na vykonanie ročného zúčtovania do termínu 30.09.2016. Komu zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie? Ročné zúčtovanie poisťovňa vykoná buď zamestnancovi, ktorého príjem v 2015 pochádzal iba od jedného zamestnávateľa a bol v rôznych výškach alebo zamestnancovi, ktorý mal ...

Čítať viac »

Zábezpeka na daň z pridanej hodnoty („DPH“)

úrad Trnava

Ak plánujete v súčasnosti, že požiadate o dobrovoľnú registráciu pre DPH alebo ste prekročili obrat na povinnú registráciu pre DPH, tento článok je určený práve pre Vás. Vysvetlíme si v ňom, kedy Vám vzniká povinnosť zložiť tzv. „zábezpeku“. Povinnosť zložiť zábezpeku na DPH vzniká osobe, ktorá má povinnosť registrácie pre DPH v zmysle § 4 ods. 1 Zákona o DPH alebo osobe, ktorá požiadala o tzv. ...

Čítať viac »

Zmeny v paušálnych výdavkoch 2017

odvody sociálna poisťovňa

Zmeny v paušálnych výdavkoch 2017 V súčasnosti je horúcou témou zmena paušálnych výdavkov pre samostatne zárobkovo činné osoby zo súčasných 40 % na 60 %. Návrh na uvedené zvýšenie je zatiaľ schválené iba zo strany vlády SR po dohode s koaličnou radou. Verdikt tejto problematiky bude parlament schvaľovať v priebehu mesiaca november. O čo by malo podrobnejšie ísť? Maximálna hranica paušálnych výdavkov by mala stúpnuť ...

Čítať viac »

Vykonávanie prác počas sviatkov na Slovensku

odvody sociálna poisťovňa

Väčšina z nás už vie, že zamestnanec, ktorý pracuje cez sviatok má nárok na príplatok za prácu cez sviatok. Tento príplatok je vyšší ako príplatok za nočné práce. Namiesto príplatku si môže zamestnanec vybrať (platené) náhradné voľno. Závisí to však od dohody medzi zamestnávateľov a zamestnancom. Pracovať cez štátny sviatok nie je veľmi príjemné, keď vieme, že naši príbuzný a priatelia sú v tieto ...

Čítať viac »

Superodpočet – daň z príjmov

úrad Trnava

Daňovníci, ktorí vykonávajú výskum a vývoj môžu využívať štandardizovaný typ daňového zvýhodnenia, tzv. superodpočet, ktorý zaviedla ešte novela zákona o dani z príjmov v  januári 2015. Uvedené daňové zvýhodnenie spočíva v odpočte výdavkov na výskum a vývoj od základu dane. Daňovníci, ktorí realizujú projekty výskumu a vývoja môžu využiť práve tento superodpočet, nakoľko v súvislosti s realizáciou im vznikajú výdavky, ktoré sú súčasťou ich výsledku hospodárenia a tým ...

Čítať viac »

Vrátenie daní z členských štátov EÚ

daňový úrad Trnava

Nasledujúce tri týždne sú poslednými týždňami, kedy si môžu platitelia dane z pridanej hodnoty požiadať o vrátenie dane, ktorá im bola pripočítaná k tovarom a službám zakúpeným v roku 2015 v členských štátoch EÚ s príslušnou daňou členského štátu. Platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorých sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň sa nachádza na území Slovenskej republiky majú nárok na vrátenie dane z kúpených tovarov a služieb v členských štátoch EÚ s daňou ...

Čítať viac »

Daňové povinnosti študentov

daňový úrad Trnava

Mnoho študentov sa na nás obracia s otázkou, či sú povinní podať daňové priznanie a ak áno, aké sú finančné limity pri jeho podávaní. Často sa stáva, že študenti žijú v domnení, že ak majú tento status, sú od podávania priznania oslobodení. Nie je to však celkom pravda. Študenti, ktorí zarobia viac ako 1 901,67 EUR majú povinnosť podať daňové priznanie k dani ...

Čítať viac »

Daňové povinnosti neziskových organizácií

úrad Trnava

Daň z príjmov (konkr. §12 ods. 3) presne vymedzuje tie organizácie, ktoré patria medzi neziskové. Tzv. „neziskovky“ sú prevažne nadácie alebo občianske združenia, ktorých cieľom sú verejno-prospešné služby pre konkrétne cieľové skupiny alebo miesto. Popularitu občianskych združení na Slovensku podporuje tiež údaj MV SR, ktorý dokladuje ich rastúci počet každým rokom. Mnoho podnikateľských subjektov si v rámci svojej podnikateľskej činnosti zriadi neziskovú ...

Čítať viac »