Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY

Blog

účtovníctvo
účtovníctvo www.uctujto.sk

Blog

V tejto sekcii sú príspevky rozdelené do dvoch kategórií. Účtovníctvo a veci týkajúce sa neziskového sektora, najmä občianských združení. V blogu sa budeme postupne snažiť priblížiť našu prácu a ozrejmiť niektoré fakty týkajúce sa našej činnosti.

Dovolenka v pracovnom pomere

dovolenka

Nakoľko sa blíži dovolenkové obdobie, v našom článku sa pokúsime zodpovedať všetky otázky týkajúce vzniku dovolenky, špecifikujeme príklady, kedy vzniká nárok na vznik dovolenky, aká legislatíva upravuje nárok dovolenku, čo znamená krátenie dovolenky, čo znamená nariadenie dovolenky zo strany zamestnávateľa, čo znamená závodná dovolenka a iné. Zákonník práce v § 100 rozlišuje medzi dovolenkou za kalendárny rok, dovolenkou za odpracované dní a dodatkovou ...

Read More »

Používanie motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku

motorové vozidlo a daň

V našom článku sa pokúsime priblížiť k problematike nezaradeného motorového vozidla do obchodného majetku spoločnosti a následného uplatňovania daňových výdavkov. Daňovník si môže vybrať pri používaní vlastného motorového vozidla, ktoré nie je zahrnuté do obchodného majetku jeden z nasledovných spôsobov uplatnenia daňových výdavkov: 1. Prvý spôsobom sú preukázateľné vynaložené výdavky na spotrebu pohonných látok a sadzba základnej náhrady za každý kilometer jazdy podľa zákona o cestovných ...

Read More »

Zjednodušený vzor kontrolného výkazu

kontrolný výkaz

V našom článku sa pokúsime priblížiť, čo musí obsahovať kontrolný výkaz v zmysle zákona, pokúsime sa uviesť, ktoré časti údajov z dokladov budete potrebovať v rámci kontrolného výkazu. V zmysle zákona o DPH, § 78 a ods. 2 kontrolný výkaz musí obsahovať informácie o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné zdaňovacie obdobie v určitom členení. Jednotlivé časti kontrolného výkazu obsahujú informácie z dokladov, ktoré: – platiteľ vyhotovil a z dokladov, ktoré prijal ...

Read More »

Platby v hotovosti

ministerstvo

Platby v hotovosti Dňa 01. 01. 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý neumožňuje realizovať platby v hotovosti, ktoré prevyšujú hodnotu 15 000 EUR, ak ide o platby medzi fyzickými osobami. Ak je realizátor alebo preberajúci platby fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť alebo ide o právnickú osobu, platba nesmie presiahnuť sumu 5 000 EUR. Zákon definuje platbu v hotovosti ako odovzdanie ...

Read More »

Zábezpeka na daň

daňový úrad Trnava

Povinnosť zloženia zábezpeky sa vzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá podala žiadosť o registráciu za platiteľa daň a osoba patrí do okruhu tzv. „rizikových osôb“, ktoré sú definované v § 4c ods. 1 a) – d) zákona o DPH. Zábezpeka sa vzťahuje len na registráciu zdaniteľnej osoby, ktorá disponuje sídlom alebo miestom podnikania v tuzemsku. Zloženie zábezpeky je povinné v prípade, ak osoba žiadajúca ...

Read More »

Povinnosť registrácie pre DPH

daňový úrad Trnava

V našom článku sa pokúsime priblížiť problematiku registrácie pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), špecifikujeme zákon o DPH, podľa ktorého sa má podnikateľský subjekt riadiť, čo je povinná registrácia a dobrovoľná registrácia a iné. V prvom rade je dôležité upozorniť, že registračná povinnosť pre DPH sa riadi Zákonom o DPH, konkr. § 4, § 7 a § 7a. Tuzemské právnické a fyzické osoby sa registrujú ako ...

Read More »

Ako sa stať dobrovoľným platcom DPH

daňový úrad Trnava

Naša spoločnosť ponúka okrem komplexného vedenia účtovníctva tiež svojim klientom možnosť (dobrovoľnej) registrácie pre daň z pridanej hodnoty, t. j. ak klient nedosiahol zákonom stanovený obrat vo výške 49 790 EUR. Vďaka našim službám sa už mnohé subjekty stali dobrovoľnými platcami DPH, hoci v súčasnosti je získať status dobrovoľného platcu DPH administratívne náročnejšie a treba počítať s vyrubenou zábezpekou na daň zo strany daňového úradu. ...

Read More »

Povinnosti zamestnávateľa

prehlad uctovnictvo

Povinnosti zamestnávateľa V našom článku sa pokúsime priblížiť problematike preddavkov a odvodov, ktoré sa týkajú každého platiteľa dane, povinností voči správcovi dané a iné. V rámci povinnosti zamestnávateľa – pri výpočte, zrážaní a odvode preddavkov na daň je v prvom rade nutné zraziť preddavok na daň. Zrazenie preddavku na daň sa zráža pri mzde alebo pri poukázaní alebo pri pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi na účet bez ohľadu ...

Read More »

Mikro účtovná jednotka a účtovníctvo

účtovníctvo

Mikro účtovná jednotka a účtovníctvo Od 01. 01. 2014 vstúpil do platnosti zákon č. 352/2013 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý v § 2 ods. 5 – 7 definuje nový typ účtovnej jednotky – tzv. „mikro účtovná jednotka“. Mikro účtovná jednotka bola definovaná z dôvodu zjednodušenia povinností vo vedení účtovníctva pre malých a stredných ...

Read More »

Odvody konateľa v s.r.o

odvody sociálna poisťovňa

Odvody konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným II. Postavenie konateľa v spoločnosti môže byť  rôzne upravené, čo sa môže odraziť najmä na povinnosti platenia odvodov. V nasledujúcom článku sa pokúsime priblížiť a zadefinovať jeho možnosti. V jednoosobových spoločnostiach je najbežnejšie, ak spoločník – konateľ vystupuje ako osoba bez nároku na odmenu. Ak za svoje aktivity nedostáva finančnú odmenu, nemusí hradiť odvody do Sociálnej poisťovne. Ak však ...

Read More »