Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
úrad Trnava
daňový úrad

Zmena čísla účtu – povinnosti voči daňovému úradu

V prípade, že ste sa rozhodli zmeniť banku a s tým súvisiaci bankový účet, ktorý používate na podnikateľské účely, je nutné tento krok oznámiť aj príslušnému daňovému úradu. Legislatíva na Slovensku (konkr. tzv. “daňový poriadok”) nariaďuje, aby fyzická osoba uvádzala v žiadosti o registráciu u správcu dane svoje údaje ako je napríklad meno a priezvisko, adresu, rodné číslo, IČO, miesto podnikania. U právnických osôb ide o údaje ako napríklad obchodné meno, IČO, sídlo a pod. U oboch prípadoch však je nutné ohlasovať aj čísla účtov, ktoré sú vedené v bankových inštitúciách (tuzemských a aj zahraničných).

Príslušná legislatíva okrem uvedeného osobám nariaďuje do lehoty 30 dní oznámiť zmeny, ktoré nastali v informáciách, ktoré uvideli v registrácií. Z tohto je zrejmé, že osoba je povinná oznámiť daňovému úradu akúkoľvek zmenu, ktorá sa týka vyššie uvedených oblastí. Ak subjekt zmení číslo účtu, na ktorom disponuje prostriedkami z podnikateľských aktivít, je povinný túto zmenu ohlásiť do 30 dní odo dňa založenia nového účtu. Zmena sa týka rovnako pri zmene aj účtov, ktoré sú vedené v zahraničí. Ak si subjekt nesplní svoju povinnosť, daňový úrad môže subjektu udeliť pokutu od 30 EUR do 3 000 EUR.

Ako môžu subjekty oznámiť takúto zmenu? V prípade, že je subjekt platcom dane z pridanej hodnoty, túto skutočnosť musí oznámiť výlučne elektronicky a to prostredníctvom portálu Finančnej správy SR. V prípade, že subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, je možné túto skutočnosť oznámiť osobne na príslušnom daňovom úrade, alebo osobne na jednotnom kontaktnom mieste, alebo prostredníctvom listu, zaslaného poštou.