Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Zamestnávatelia – vylúčenie povinnosti pri hradení poistného

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne si dovoľujeme informovať, že zamestnávatelia, ktorým vznikne prípad, kedy zamestnanec nie je povinný hradiť poistné, nie je zamestnávateľ povinný oznamovať toto obdobie príslušnej Sociálnej poisťovni. V príslušnom formulári mesačného výkazu sa uvedie iba počet kalendárnych dní, za ktoré sa poistné riadne hradí. Poistné sa následne odvedie za príslušné dni, na ktoré uvedené vylúčenie neplatí. Vylúčenie je rovnako platné pre obe strany – zamestnanec vs. zamestnávateľ – s výnimkou úrazového poistenia, kedy zamestnávateľ hradí poistné v plnej výške, a to  z nekráteného vymeriavacieho základu.

Taktiež považujeme za dôležité upozorniť, že zamestnanec a jeho zamestnávateľ nehradia poistné Sociálnej poisťovni za to obdobie, kedy mu vznikla dávka materské; alebo počas prvých 10 dní potreby ošetrovania blízkej osoby, keď je uznaný za dočasne PN; alebo počas obdobia, kedy poberá rehabilitačné alebo rekvalifikačné, alebo v období, kedy má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu štrajku.

Vylúčenie hradiť poistné je rovnako platné pre podnikateľov – fyzické osoby a dobrovoľne poistené osoby. Povinne poistený podnikateľ – fyzická osoba (alebo samostatne zárobkovo činná osoba) a ani dobrovoľne poistená osoba nie sú povinní hradiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie v čase, kedy sa im poskytuje dávka materské; alebo počas prvých 10 dní potreby ošetrovania blízkej osoby, keď je uznaný za dočasne PN; alebo počas obdobia, kedy má nariadenú karanténu. Dobrovoľne poistená osoba nehradí počas PN poistné len vtedy, keď poberá dávku nemocenské, a to uplatnenú priamo z jeho dobrovoľného poistenia. Tieto osoby nemajú tiež žiadnu oznamovaciu povinnosť voči príslušnej Sociálnej poisťovni v prípade vylúčenia hradiť poistné.