Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Úhrada dobrovoľného poistného vopred – Sociálna poisťovňa

V praxi sa často stretávame s otázkou, či je možné uhradiť dobrovoľné poistné dopredu, niekedy aj niekoľko mesiacov vopred, aby dobrovoľne poistená osoba na toto poistenie nepozabudla. Tento postup však nie je v zmysle legislatívy správny a ani nie je umožnení a prostriedky, ktoré budú takto uhradené, je Sociálna poisťovňa povinná vrátiť do 30 dní od zistenia uvedenej skutočnosti. Uvedené prostriedky sa totižto považujú síce za uhradené, avšak bez právneho dôvodu.

Napríklad ak dobrovoľne poistená osoba uhradí naraz poistné v mesiaci február nie len za mesiac január, ale už vopred na 6 mesiacov a príslušná Sociálna poisťovňa túto skutočností zistí napríklad v dátume 18. 04, uhradenú sumu navyše osobe vráti ešte pred splatnosťou poistného za mesiac apríl, a teda v tomto prípade je osoba dobrovoľne poistená povinná uhradiť poistné aj za mesiac apríl. Ďalej je takáto osoba povinná hradiť poistné za každý predchádzajúci kalendárny mesiac v samostatných platbách.

Sociálna poisťovňa z tohto dôvodu odporúča si zvoliť hradenie poistného buď trvalým prevodným príkazom, alebo klasicky poštovou poukážkou alebo vkladom v hotovosti na pobočke príslušnej Sociálnej poisťovne.

Dobrovoľne poistené osoby majú splatnosť poistného do 8. kalendárneho dňa, pričom sa toto poistné hradí za predchádzajúci mesiac. Ak tento deň pripadne na sobotu alebo na sviatok, poistné je splatné v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ako príklad uvádzame, že poistné za mesiac marec 2017 má splatnosť do 10. 04. 2017.