Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
účtovníctvo mzdy
ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň

V prípade,  že  si  zamestnanec  neuplatnil  nezdaniteľnú  časť  základu  dane  u žiadneho

zamestnávateľa, môže o ročné zúčtovanie preddavkov požiadať ktorékoľvek z nich.

 

Kto môže požiadať o zúčtovanie?

Zamestnanec,  ktorý  poberal  zdaniteľné  príjmy len  zo  závislej  činnosti  (t. j. trvalý  pracovný

pomer)  v roku  2013,  môže  svojho  zamestnávateľa  požiadať  o ročné  zúčtovanie  preddavkov

na daň. Termín, do kedy môže zamestnávateľa požiadať je 17. 02. 2014. Ak tak neurobí, má

povinnosť podať daňové priznanie typu A do 31. 03. 2014.

 

Ak  mal  zamestnanec  viacerých  zamestnávateľov  súčasne,  môže  požiadať  o vykonanie

ročného  zúčtovania  posledného  zamestnávateľa,  u ktorého  si  uplatňoval  nezdaniteľnú  časť

základu  dane  na  daňovníka.  Ak ju  neuplatňoval  u žiadneho  zamestnávateľa, môže  požiadať

o ročné zúčtovanie preddavkov u ktoréhokoľvek  z nich.

 

Zamestnanci,  ktorí  si  chcú  podať  daňové  priznanie  sami,  dostanú  od  zamestnávateľa

tlačivo  potvrdenie  o príjmoch.  Zamestnávateľ  je  povinný  za  obdobie,  za  ktoré  vyplácal

zdaniteľnú mzdu zamestnancovi, ktorý nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, vystaviť

a doručiť  do  10.  03.  2014 tlačivo  „Potvrdenie  o zdaniteľných  príjmoch  zo  závislej  činnosti,

o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa za zdaňovacie obdobie 2013“.

V prípade,  ak  sa  jedná  o status  bývalého  zamestnávateľa,  (bývalý)  zamestnanec  ho  môže

požiadať o ročné zúčtovanie preddavok za rok 2013, ak mu bola vyplácaná mzda.