Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
úrad Trnava
daňový úrad

Povinnosti platiteľov dane z pridanej hodnoty

Mesiac január so sebou prináša okrem iných povinností, ako napríklad podanie daňového priznania z motorových vozidiel aj povinnosti, ktoré sa týkajú platiteľov dane z pridanej hodnoty („DPH“) a to bez ohľadu na to, či ide o mesačných alebo štvrťročných platiteľov. Legislatíva jasne stanovuje tieto povinnosti.

Mnoho z povinností, ktoré má platiteľ DPH, stanovuje legislatíva zákona č. 222/2004 Z. z.  a to bez ohľadu na to, či ide o mesačného alebo štvrťročného platiteľa dane. Primárne ide o podanie daňového priznania k DPH, Kontrolného výkazu či súhrnného výkazu a pod. Ďalšou povinnosťou je však zrealizovanie ročného vyrovnania odpočtu dane a tiež úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku.

V prípade ročného zúčtovania odpočítanej dane v roku 2016 ide o možnosť uplatnenia si dane z tovaru a služieb, ktoré boli použité na zrealizovanie zdaniteľných obchodov. Subjekt môže zdaniť iba pridanú hodnotu. Legislatíva tiež stanovuje situácie, kedy si subjekt nemôže daň odpočítať, alebo si môže odpočítať len alikvotnú časť.

Ak si subjekt kráti odpočítateľnú daň, je zároveň povinný si zrealizovať ročné vyrovnanie odpočítanej dane. Ak si subjekt v priebehu kalendárneho roka predbežne daň odpočítava, použije koeficient, ktorý sa týka predošlého roka. V prípade, že tento koeficient použiť nemôže, určí si ho odhadom. Tento odhad musí byť odsúhlasený tiež jeho daňovým úradom. Na konci kalendárneho roku si subjekt vypočíta koeficient zo súčasných informácií za ten rok ako podiel, kde v čitateľovi budú uvedené príjmy bez dane z tovaru, kde bola daň odpočítateľná a v menovateli uvedie príjmy bez dane z tovaru za kalendárny rok. Koeficient sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta a to smerom nahor.

Medzi príjmy, ktoré sa do čitateľa nebudú uvádzať, patria príjmy z predaja podniku, ktorý sa nepovažuje za dodanie tovaru alebo z predaja majetku, ktorý bol použitý na podnikanie (mimo zásob).