Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
odvody sociálna poisťovňa
sociálna poisťovňa

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni – SZČO

Pri zakladaní alebo zrušení oprávnenia pre samostatnej zárobkovo činné osoby (SZČO) často vzniká otázka, či vzniká oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni. Samostatne zárobkovo činné osoby nie sú povinné ohlasovať svoj vznik a ani zánik na povinné poistenie. Naopak Sociálna poisťovňa má oznamovaciu povinnosť (písomnú) voči týmto osobám. Pri vzniku samostatne zárobkovo činnej osobe je Sociálna poisťovňa oznámiť výšku jej vymeriavacieho základu na úhradu a aj výšku poistného a to do 20 dní od vzniku subjektu. V praxi teda môžeme zhrnúť, že samostatne zárobkovo činná osoba po získaní oprávnenia nemá voči Sociálnej poisťovni žiadne ohlasovacie povinnosti.

V prípade, že samostatne zárobkovo činnej osobe nevzniklo ešte povinné poistenie a svoju živnosť sa rozhodne z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť, nemusí Sociálnej poisťovni oznamovať ani túto skutočnosť. Ak však samostatne zárobkovo činnej osobe vznikla povinnosť hradiť poistenie a z dôvodu pozastavenia živnosti ho prestane platiť, je takáto osoba povinná Sociálnu poisťovňu informovať.

Každé prerušenie sa oznamuje prostredníctvom formulára Registračný list FO, ktoré po vyplnení a podpísaní je osoba povinná písomne doručiť na pobočku Sociálnej poisťovne, kde je registrovaná. Ak sa v priebehu času samostatne zárobkovo činná osoba rozhodne obnoviť svoju živnosť, je povinná Sociálnu poisťovňu informovať  a to prostredníctvom formulára, kde  oznámi skončenie prerušenia, čím sa obnoví aj hradiť zákonné poistenie. Ukončenie prerušenia osoba oznamuje aj v prípade, ak jej počas prerušenia zaniklo povinné poistenie a to z dôvodu neprekročenia zákonom stanovenej sumy alebo z dôvodu zániku oprávnenia na podnikanie. Prerušenie sociálneho poistenia môže trvať iba počas trvania povinného poistenia.