Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
ministerstvo
ministerstvo financií slovenskej republiky

Novela zákon o dani z príjmov – 2017

Od nového roka nastávajú viaceré zásadné zmeny na Slovensku v oblasti legislatívy zákona o dani z príjmov. Pre právnické osoby (t. j. spoločnosť s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a pod.) je asi najmarkantnejšou novinkou pokles výšky dane zo súčasných 22 % na 21 %, avšak medzi ďalšie novinky možno zaradiť:

  • nový typ daňového nákladu – dar, ktorý bol poskytnutý s cieľom humanitárnej pomoci do zahraničia na základe kontraktu medzi Ministerstvom vnútra SR a subjektom;
  • nový typ nedaňového nákladu – novela rozšírila klasifikáciu nákladov, ktoré nemôžeme považovať za oprávnené výdavky. Medzi ne zaradila náklady týkajúce sa technického zhodnotenia, opravy hnuteľných vecí, ktoré sa používajú na základe zmluvy o výpožičke (výnimku tvoria energie). Občiansky zákonník definuje význam termínu „zmluva o výpožičke“ ako bezplatné využívanie veci na vopred určitú dobu;
  • výška preddavkov právnických osôb – so zníženou výškou sadzbou dane súvisia aj výšky preddavkov, ktoré je nutné upraviť;
  • úprava základu dane z príjmov držiteľa motorového vozidla – napríklad výrobcovia vozidiel alebo autorizovaní predajcovia, ktorí disponujú kontraktom medzi výrobcom vozidiel a subjektom, sú povinní navýšiť si základ dane o hodnotu daňových odpisov alebo aj o technické zhodnotenie. Subjekt je teda povinný si upraviť základ dane aj vtedy, ak do 1 roka od zápisu vozidla do evidencie vozidiel nezrealizuje prevod držby na iný subjekt a tiež do lehoty 15 dní v prípade, ak nezaplatí výšku registračného poplatku, ktorá by bola hradená. V praxi to bude znamenať, že základ dane bude upravený v tom období, kedy uplynie lehota na úhradu uvedeného poplatku. Táto zmena sa dotkne motorových vozidiel evidovaných po termíne 31. 01. 2017;
  • od 01. 01. 2018 sa vďaka novele daňová licencia pre právnické osoby zruší.