Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
elektronická komunikácia
elektronická schránka

Neziskový sektor a elektronické schránky

Nová legislatíva týkajúca sa používania elektronických schránok sa dotkla takmer každého podnikateľského subjektu (okrem živnostníkov). V praxi je ich používanie obmedzené, nakoľko nie všetky inštitúcie sú oprávnené posielať rozhodnutia v elektronickej podobe (v súčasnosti iba v listinnej). Uvedená novela, ktorú dopĺňa zákon č. 272/2016 Z. z. – sa dotkla aj neziskového sektoru – napríklad občianske združenia, nadácie, neformálne skupiny a pod. Nakoľko však prišlo k posunu oficiálneho spustenia ich používania, tento krok sa dotkol aj uvedeného sektoru, čo v praxi znamená, že povinnosť používať schránky budú mať od 01.05.2018.

V súčasnosti je v platnosti ustanovenie (týkajúce sa osôb, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri – napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným), ktoré tvrdí, že ak sa takáto právnická osoba neprihlási do schránky do termínu 31.12.2016, proces aktivácie bude ukončený a schránke bude plne funkčná pre doručovanie písomností od 01.01.2017.

Legislatíva jasne vo svojich intenciách definuje rozdiel medzi právnickou a fyzickou osobou, ktorá bola zriadená za účelom podnikateľských aktivít. Aktivácia schránok však už oficiálne začala v auguste 2016. Každá právnická osoba je teda povinná si schránku pravidelne kontrolovať, pretože každá zásielka, ktorá bude do schránky odoslaná, bude považovaná za prebranú bez ohľadu, či si ju právnická osoba prečítala alebo nie. Samozrejme z toho vyplýva, že rozhodnutie môže nadobudnúť svoju právoplatnosť bez jej vedomia.