Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
kontrolný výkaz
kontrolný výkaz k DPH

Kontrolný výkaz DPH

Kontrolný výkaz DPH

V tomto  článku  sa  Vám  pokúsime  priblížiť  informácie  v rámci  kontrolného  výkazu

DPH, ktorý bol zavedený od 01. 01. 2014 ako jeden z nástrojov boja proti daňovým únikom

pre  platiteľov  DPH.  Obligácia  sa  vzťahuje  na  platiteľov  DPH,  t.  j.  osoby  registrované  pre

DPH v zmysle  § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH.

Kedy platiteľ DPH nie je však povinný podať kontrolný výkaz? Ide o prípad, kedy nie

je povinný podávať daňové priznanie (ak zahraničnej osobe registrovanej pre DPH podľa § 5

alebo § 6 zákona o DPH nevznikne povinnosť predložiť daňové priznanie), ak platiteľ podáva

nulové daňové priznanie alebo uvádza v daňovom priznaní iba údaje o dodaní tovaru, ktorý je

oslobodený od dane podľa § 43 alebo § 47.

Termín podania kontrolného výkazu je do 25 dní po ukončení zdaňovacieho obdobia,

t.  j.  za  každé  zdaňovacie  obdobie  platiteľa  DPH  (kalendárny  mesiac  alebo  kalendárny

štvrťrok) spolu s daňovým priznaním. Mesační platitelia budú podávať prvý kontrolný výkaz

za zdaňovacie obdobie január 2014 a kvartálni platitelia za zdaňovacie obdobie prvý štvrťrok

2014.

Finančná  správa odporúča podnikateľom, aby najskôr odoslali kontrolný výkaz DPH

a až následne podali daňové priznanie k DPH.

Ako však kontrolný výkaz podať? Kontrolný výkaz bude možné podať elektronickou

formou. Musí byť podpísaný ZEP. V prípade, že platiteľ DPH má so správcom dane uzavretú

písomnú  dohodu  o elektronickom  doručovaní,  ZEP  nie  je  v tomto  prípade  vyžadované.  Na

portáli  finančnej  správy  je  možné  kontrolný  výkaz  vyplniť,  alebo  v aplikácií  Finančného

riaditeľstva  s názvom  eDane  a následne  je  ho  možné  poslať  do  elektronickej  podateľne.

Kontrolný výkaz sa podáva vo formáte XML.

Netreba  zabudnúť,  že  v prípade  nesplnenia  si  povinností  súvisiacich  s podaním

kontrolného výkazu hrozia podnikateľovi vysoké sankcie. Ide najmä o nepodanie kontrolného

výkazu,  uvedenie  nesprávnych  údajov,  oneskorené  podanie  výkazu,  kedy  daňový  úrad  uloží

podnikateľovi sankciu do výšky 10 000 EUR (pri opakovanom porušení až do výšky 100 000

EUR).