Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
úrad Trnava
daňový úrad

Daňové priznanie 2017 – odklad podania

S príchodom nového roka prichádzajú aj povinnosti v podobe daňových priznaní k dani z príjmu za predošlý rok. Je však mnoho podnikateľov, ktorí sa zamýšľajú nad podaním si odkladu tejto povinnosti a to na neskorší termín.

Legislatíva na Slovensku jasne definuje, že každý podnikateľský subjekt je povinný podať daňové priznanie do 3 kalendárnych mesiacov, a to po ukončení príslušného zdaňovacieho obdobia. V tejto istej lehote má splatnosť aj daň, ktorá bola v priznaní vykalkulovaná. Legislatíva však tiež stanovuje, že podnikateľský subjekt má právo požiadať správcu dane o odklad na podanie priznania, ako aj úhradu uvedenej dane. Odklad je možné predlžiť na základe oznámenia či žiadosti.

Žiadosť o odklade je možné podať najneskôr do 15 dní pred uplynutím 3 mesačnej lehoty na podanie riadneho daňového priznania v prípade:

  • ak je daňovník v konkurze,
  • ak o to zažiada dedič za zomrelého daňovníka.

Daňový úrad má na posúdenie takto podanej žiadosti lehotu na to, aby sa rozhodol, či takejto žiadosti vyhovie alebo nie.

V prípade oznámenia ide o postup, ktorý je veľmi jednoduchý. Podnikateľský subjekt má právo sa rozhodnúť, či podá priznanie „včas“, alebo neskôr, a to na základe písomného oznámenia.  V oznámení je povinný uviesť termín, do ktorého priznanie podá a to buď:

  • maximálne o 3 mesiace – v prípade, že jeho príjmy neplynú zo zahraničia,
  • maximálne o 6 mesiacov – v prípade, že jeho príjmy plynú aj zo zahraničia.

Oznámenie musí byť podané do konca lehoty na podanie riadneho daňového priznania, t. j. do 31. 03. 2017 a musí obsahovať vyššie uvedený termín. Dokument podá subjekt buď elektronicky alebo papierovo. Povinnosť podávať dokumenty elektronicky majú všetky subjekty, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty, papierovo môžu podávať tie subjekty, ktoré naopak nie sú platcami dane z pridanej hodnoty.