Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
motorové vozidlo a daň
Daň z pridanej hodnoty a motorové vozidlo

Daň z motorových vozidiel – preddavky

Ako sme už upozorňovali našich čitateľov v článku o blížiacom sa termíne na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016, t.j. do 31.01.2017 – http://www.uctujto.sk/dan-motorovych-vozidiel-2017/, s danou problematikou súvisia aj možné preddavky, ktoré s uvedenou daňou súvisia. V daňovom priznaní si subjekt určí aj predpokladanú daň v roku 2017.

Preddavok na daň z motorových vozidiel patrí medzi dane, ktoré subjekty majú povinnosť hradiť v priebehu zdaňovacieho roka. Jej výška závisí od hodnoty predpokladanej dane, na základe ktorej sa hradia buď

  • štvrťročné,
  • mesačné alebo
  • žiadne preddavky.

V prípade štvrťročných preddavkov ide o prípady, ak predpokladaná daň subjektu u jedného správcu dane presiahne hodnotu 700 EUR, avšak nepresiahne hodnotu 8 300 EUR; hodnota štvrťročných preddavkov sa vykalkuluje ako jedna ¼ predpokladanej hodnoty dane; splatnosť týchto preddavkov je do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

V prípade, že ide o mesačné preddavky, tie nastanú v prípade, ak predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne hodnotu viac ako 8 300 EUR; hodnota mesačných preddavkov je jedna 1/12 predpokladanej dane a splatnosť je do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Preddavky sa však nehradia v prípade, ak výška predpokladanej hodnoty dane k 01.01.2017 nepresiahne hodnotu 700 EUR u jedného správcu dane.