Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY

Blog

účtovníctvo
účtovníctvo www.uctujto.sk

Blog

V tejto sekcii sú príspevky rozdelené do dvoch kategórií. Účtovníctvo a veci týkajúce sa neziskového sektora, najmä občianských združení. V blogu sa budeme postupne snažiť priblížiť našu prácu a ozrejmiť niektoré fakty týkajúce sa našej činnosti.

Zamestnávatelia – vylúčenie povinnosti pri hradení poistného

odvody sociálna poisťovňa

Na základe informácie zo Sociálnej poisťovne si dovoľujeme informovať, že zamestnávatelia, ktorým vznikne prípad, kedy zamestnanec nie je povinný hradiť poistné, nie je zamestnávateľ povinný oznamovať toto obdobie príslušnej Sociálnej poisťovni. V príslušnom formulári mesačného výkazu sa uvedie iba počet kalendárnych dní, za ktoré sa poistné riadne hradí. Poistné sa následne odvedie za príslušné dni, na ktoré uvedené vylúčenie neplatí. Vylúčenie ...

Read More »

Možnosť darovať 2 {9267357055e202343eb4d5c294df2d45a76027e675decfd4110dd8752878f2ed}

úrad Trnava

Každý daňovník má možnosť darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní subjektom, ktorí sú vedený v zozname prijímateľov. Všetky osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, majú možnosť darovať 2 % alebo 3 % prostredníctvom vyhlásenia v ich daňovom priznaní. Zamestatnci, ktorým realizuje ročné zúčtovanie zo závislej činnosti ich zamestnávateľ, tí majú takúto možnosť využiť prostredníctvom predloženia vyhlásenia daňovému. Osoba, ktorá podáva ...

Read More »

Daňová licencia – 2017

ministerstvo

Aj v roku 2017 sa právnické osoby nevyhnú úhrade daňovej licencie za podané daňové priznanie spätne za rok 2016. Zmenilo sa niečo oproti minulému roku? Na túto otázku sa pokúsime odpovedať v našom článku. Hradiť daňovú licenciu majú podnikateľské subjekty – právnické osoby už od roku 2014 a to teda buď spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá a pod. Daňová licencia znamená akúsi minimálnu ...

Read More »

Daňový bonus na dieťa 2017

daňový úrad Trnava

V našom článku sa priblížime problematike daňového bonusu na dieťa v roku 2017, určíme, kto a za akých podmienok má na tento bonus nárok. V roku 2017 zostane výška na daňový bonus nezmenená (v porovnaní s rokom 2016) a to vo výške 21,41 EUR mesačne. Ročná hodnota bonusu bude taktiež v nezmenenej výške a to 256,92 EUR. Legislatíva zákona č. ...

Read More »

Podvojné účtovníctvo – účtovná závierka za 2016

daňový úrad

Účtovnú závierku v sústave podvojného účtovníctva zostavuje ten subjekt, ktorého sa dotýka legislatíva zákona č. 431/2002 Z. z. a ten subjekt, ktorému legislatíva nariaďuje viesť svoje účtovníctve v sústave podvojného účtovníctva. Z praxe teda môžeme konštatovať, že takúto závierku zostavujú všetky právnické osoby (ak neúčtujú účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva), subjekty, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR; zahraničné osoby, ktoré disponujú na Slovensku podnikateľskými aktivitami, ...

Read More »

Colné konanie 2017

colný úrad Bratislava

Rok 2017 je pre dovozcov tovaru prelomový. Komunikácia so stranou colného úradu sa totižto stane výlučne elektronickou a teda všetky procesy sa musia na túto novinku pripraviť. Pre podnikateľov to bude znamenať niekoľko dôležitých termínov, ktoré nebude dobré premeškať. Ide najmä o predloženie colných vyhlásení. Od mesiaca február sa spustila na všetkých pobočkách colných úradov na Slovensku prevádzka komunikačného systému ...

Read More »

Jednoduché účtovníctvo – účtovná závierka

úrad Trnava

Dnešný článok bude obsahovať realizáciu prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie príslušných účtovných kníh a samotnú prípravnú fázu účtovných dokumentov so zameraním sa na samostatne zárobkovo činné osoby – podnikateľov. Podrobnejšie sa pokúsime uviesť kroky k zostaveniu účtovnej závierky so zameraním na  samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré účtujú svoje účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovné obdobie pri takomto type osôb môže ...

Read More »

Oznámenie rodného čísla dieťaťa – Sociálna poisťovňa

odvody sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v súčasnosti realizuje kampaň s názvom „Oznámite rodné číslo dieťaťa“ vo viacerých mestách v spolupráci s viacerými nemocnicami, ktorá je zameraná na čerstvé mamičky po pôrode. Hlavnou povinnosťou pri narodení dieťaťa je oznámiť príslušnej Sociálnej poisťovni rodné číslo dieťaťa a to v rámci obdobia 3 mesiacov od nástupu na materskú. Táto povinnosť sa ohlasuje prostredníctvom rodného listu, ktorú mamička predloží príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni. ...

Read More »

Zmeny v Exekučnom poriadku 2017

justičný palác

Novela Exekučného poriadku rozšírila možnosti na strane dlžníkov, mnohokrát aj na úkor veriteľov. Celkovo však novela prináša väčšiu pružnosť a snahu ukončiť otvorené exekúcie. Od apríla tohto roku by mali tieto novinky nabrať na svojej platnosti. V prípade, že Vám dlhuje prostriedky fyzická osoba, tá bude mať po novom možnosť svoj dlh odložiť. Bude mať na to právo raz a to počas ...

Read More »

Ročné zúčtovanie za 2016

úrad Trnava

Ako každý rok, aj tento sú zamestnávatelia povinní riešiť ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za svojich zamestnancov. Zo strany zamestnancov je však nutné splniť podmienku, a to takú, že o toto ročné zúčtovanie musia zamestnávateľa požiadať prostredníctvom písomnej žiadosti. V opačnom prípade sú povinní podať za seba daňové priznanie. Medzi zamestnancov, ktorí môžu požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania môžu ...

Read More »