Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY

Blog

účtovníctvo
účtovníctvo www.uctujto.sk

Blog

V tejto sekcii sú príspevky rozdelené do dvoch kategórií. Účtovníctvo a veci týkajúce sa neziskového sektora, najmä občianských združení. V blogu sa budeme postupne snažiť priblížiť našu prácu a ozrejmiť niektoré fakty týkajúce sa našej činnosti.

Prihlásenie zamestnanca počas víkendu – Sociálna poisťovňa

odvody sociálna poisťovňa

            Ako sme už upozorňovali v našich predošlých článkoch, prihlásiť zamestnanca je povinný každý zamestnávateľ pred nástupom do jeho zamestnania a to bez ohľadu na to, či ide o pracovný pomer na dohodu, trvalý pracovný pomer, alebo ide len o brigádu. Prihláška sa týka všetkých druhov poistení. Čo sa týka odhlášky, tá sa realizuje najneskôr v deň nasledujúcom po zániku tohto poistenia. Po skončení pracovného ...

Read More »

Aktualizácia zákona o medzinárodnej pomoci 2017

ministerstvo

V novele zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní sa vyskytli dve novinky. Povinnosti, ktoré z novely vychádzajú, sa primárne týkajú materských a dcérskych spoločností skupín nadnárodných podnikov. Takéto entity budú podávať report podľa jednotlivých štátov. Prvou zmenou je automatická výmena informácií („AVI“) medzi jednotlivými krajinami. Môžeme ju označiť ako účinný prostriedok boja proti daňovým únikom a zároveň sa ním zvyšuje efektívnosti a účinnosť ...

Read More »

Uvádzanie variabilného a špecifického symbolu – Sociálna poisťovňa

odvody sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých živnostníkov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré obdržali rozhodnutia o zaplatení predpísaných penálov, aby dodržiavali správnosť uvádzania variabilného a špecifického symbolu pri uvedených platbách. V prípade, že osoby neuvedú správne symboly, Sociálna poisťovňa bude opätovne platbu požadovať a zo strany živnostníka bude opätovne potrebné preukázať úhradu. Z toho titulu odporúčame, aby si osoby skontrolovali platby a ak spravili chybu v platbe, je nutné ...

Read More »

Garančné poistenie v kocke

SP GP

V prípade, že ste sa ocitli v situácií, že Váš zamestnávateľ stratil platobnú schopnosť, je vo vašom záujme dobré sa obrátiť na Sociálnu poisťovňu so žiadosťou o uplatnenie si nároku na dávku garančného poistenia. Garančne poistený je zamestnávateľ, ktorý má zamestnanca v pracovnom vzťahu (na základe písomnej zmluvy – buď na základe dohody, brigádnickej dohody, alebo trvalého pomeru ), alebo ide o člena družstva, ktorý ...

Read More »

Dodanie stavby z pohľadu dane z pridanej hodnoty

daňový úrad

V článku sa pokúsime otvoriť problematiku dodania stavby a s tým súvisiacou daňou z pridanej hodnoty („DPH“), čo z praxe považujeme za častý problém, nakoľko posúdenie DPH nie je vždy pre dodávateľov či odberateľov jednoznačné. Treba brať na vedomie, že príslušná legislatíva pri dodaní stavieb ako takých, počíta s možnosťou, ako pristúpi k situácií samotný dodávateľ dodávky, ktorý je platcom DPH. Konkrétne § 38 definuje princípy možnosti ...

Read More »

Započítavanie pohľadávok v účtovníctve

20 eur

Dnes si priblížime problematiku vzájomného započítania pohľadávok a daňový dopad, ktorý s tým súvisí, uvedieme, aké sú základné princípy daňovej tvorby opravnej položky k pohľadávkam a dodanenie záväzkov na účely príslušnej legislatívy. Z praxe môžeme konštatovať, že najčastejšie sa vyskytuje situácia, kedy spoločnosti majú voči sebe pohľadávky a záväzky, ktoré sa môžu voči sebe započítať. Vtedy sa spoločnosti dohodnú, že ich nevyrovnajú finančne, ale uskutočnia vzájomný ...

Read More »

Obstaranie vozidla – podnikatelia

motorové vozidlo a daň

Mnoho podnikateľov plánuje obstaranie nového či ojazdeného motorového vozidla. Aké sú možnosti tohto obstarania? Aké vznikajú tiež povinnosti v súvislosti s týmto obstaraním v rámci odpisovania? V prípade, že ste podnikateľ, ktorý plánuje obstaranie nového či ojazdeného vozidla, existuje niekoľko možností jeho financovania. Medzi prvú možnosť patrí kúpa v hotovosti – táto možnosť prichádza do úvahy, ak disponuje dostatkom finančných prostriedkov. V prípade, že prichádza možnosť ...

Read More »

Kampaň Finančnej správy SR – „podajte daňové priznanie elektronicky“

ministerstvo

Finančná správa SR spustila novú kampaň, ktorej cieľom je, aby subjekty komunikovali už výlučne elektronicky. Je to z dôvodu prehľadnosti, efektívnosti a rýchlosti, pretože vďaka zavedeniu tohto druhu komunikácie je komunikácia podstatne jednoduchšia nie len pre daňové subjekty, ale aj pre tento štátny subjekt. Pracovníci Finančnej správy budú širokej verejnosti k dispozícií v rôznych nákupných centrách na Slovensku. Pracovníci budú k dispozícií v časoch od 10 ...

Read More »

Pozor na vychádzky v rámci PN-ky

odvody sociálna poisťovňa

Mnoho zamestnávateľov a zamestnancov sa na nás obracia s otázkou, ako je to s neobmedzenou vychádzkou v rámci čerpania tzv. PN-ky. Je táto problematika v rámci personalistiky vôbec možná? S otázkou sme sa obrátili priamo na Sociálnu poisťovňu, ktorá nám urobila v tejto záležitosti  jasno. Časové rozpätie vychádzok počas dočasnej PN-ky určuje výlučne ošetrujúci lekár – čiže buď všeobecný lekár, alebo lekár so špecializáciou v odbore gynekológia  a pôrodníctvo, ...

Read More »

Odklad hradenia daňovej povinnosti

úrad Trnava

Blíži sa obdobie vypracovania daňových priznaní k dani z príjmov. Preto by sme chceli upozorniť na situáciu, že daň je možné daňovému úradu zaplatiť s odkladom, alebo splácať v dohodnutých splátkach. Nie je to však také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Daňový subjekt je povinný správcovi dane predložiť písomnú žiadosť o odklad platenia dane ,alebo hradenie dane v splátkach. So žiadosťou je nutné predložiť analýzu ...

Read More »