Kancelária BRATISLAVA TRNAVA PIEŠŤANY
daňový úrad Trnava
účtovníctvo, daňový úrad, finančná správa

Ako sa stať dobrovoľným platcom DPH

Naša spoločnosť ponúka okrem komplexného vedenia účtovníctva tiež svojim klientom možnosť (dobrovoľnej) registrácie pre daň z pridanej hodnoty, t. j. ak klient nedosiahol zákonom stanovený obrat vo výške 49 790 EUR. Vďaka našim službám sa už mnohé subjekty stali dobrovoľnými platcami DPH, hoci v súčasnosti je získať status dobrovoľného platcu DPH administratívne náročnejšie a treba počítať s vyrubenou zábezpekou na daň zo strany daňového úradu. Čo však všetko musíte podstúpiť, ak sa rozhodnete získať status dobrovoľného platcu samostatne? V našom článku sa pokúsime uviesť to najdôležitejšie krok po kroku.

V prvom rade je nutné si uvedomiť, či je pre Vás výhodné byť platcom DPH. Treba si zistiť a rozanalyzovať všetkých svojich odberateľov a dodávateľov, ktorým svoje služby alebo tovar ponúkate alebo odoberáte. Ak ste zistili, že byť platcom DPH je pre Vás výhodné, musíte si pripraviť dokumentáciu. V prvom rade ide o to, aby ste zostavili kvalitný podnikateľský zámer, ktorý budete musieť neskôr osobne odprezentovať pred daňovým úradom, keď Vás prizvú na osobné stretnutie. Žiaden presný vzor neexistuje, preto musíte využiť svoje vedomosti a fantáziu. Určite odporúčame, aby podnikateľský zámer obsahoval presné údaje Vašej spoločnosti, predmety podnikania, informácie z doposiaľ vedeného účtovníctva, SWOT analýzu a finančnú prognózu, predpokladané náklady a príjmy (na najbližšie dva roky), viac ako nevyhnutné je uviesť, prečo sa chcete stať dobrovoľným platcom DPH.

Ďalšou dokumentáciou, ktorú je nutné daňovému úradu predložiť je Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Ten obsahuje informácie o Vašej spoločnosti, uvediete vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej máte sídlo, uvediete druhy tovaru alebo služieb, ktoré budete poskytovať, uvediete predpokladaný dátum uskutočnenia prvého zdaniteľného obchodu, uvediete predpokladaný obrat na obdobie 3 – 12 mesiacov, uvediete územný rozsah plánovaných obchodov – či ide o tuzemsko alebo členské štáty EÚ alebo štáty mimo EÚ, uvediete hodnotu hmotného a nehmotného majetku v čase podania žiadosti o registráciu, uvediete počet zamestnancov, uvediete spôsob vedenia účtovníctva (interný alebo externý). Na záver formulára sa podpíšete a uvediete aktuálny dátum.

Medzi ďalšie dokumenty patrí kópia zmluvy o vedení bankového účtu, kópia výpisu z OR SR, súhlas vlastníka nehnuteľnosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti v priestoroch (v prípade potreby). Ak už podnikateľský subjekt má históriu v podnikaní, odporúčame, aby predložil medzi dokumenty tiež vystavené a prijaté faktúry, pokladničné doklady alebo zmluvy, ktoré potvrdzujú jeho aktivity. Ak subjekt nedisponuje zmluvami, odporúčame, aby dokumentáciu doplnil o zmluvu o budúcej zmluve.

Po predložení uvedenej dokumentácie Vás bude daňový úrad kontaktovať za účelom osobného stretnutia. Je nutné, aby ste sa dobre pripravili na stretnutie, v prípade potreby doplnili chýbajúce dokumenty, pretože od neho sa bude odvíjať výška Vašej zábezpeky. Na stretnutí bude s Vašou osobu spísaná zápisnica, ktorá bude obsahovať priebeh celého sedenia. Následne po stretnutí Vám daňový úrad vydá rozhodnutie, či musíte zložiť zábezpeku na daň a ak áno, v akej výške.